Kinderen en Jongeren

Sinds augustus 2010 is de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen van kracht. Hierin zijn een aantal minimale kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen opgenomen, waardoor een landelijk kwaliteitskader ontstaat voor zowel de peuterspeelzalen als de kindercentra.

De wet heeft tevens als inzet om meer en betere voorschoolse educatie te bieden. De voor- en vroegschoolse educatie heeft als doel om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden. Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om een goed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand en een inspanningsverplichting om al deze kinderen te bereiken.

De Vries & Eyck heeft in Amsterdam het proces begeleid van het opstellen van de Verordening en de Subsidieregels Kwaliteit Peuterspeelzalen en Voorschoolse Educatie.

Binnen het jeugdbeleid zijn veel ontwikkelingen gaande. Er vinden maatschappelijke discussies plaats over de effectiviteit van het beleid en de uitvoering en partijen gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan om het jeugdbeleid zo goed mogelijk vorm te geven en de Wet op de Jeugdzorg vorm te geven. Gemeenten hebben de taak deze ontwikkelingen te regisseren. Daarbij richten zij zich niet alleen op de eigen uitvoerende taken, maar ook op het coördineren van een sluitende keten van jeugdvoorzieningen.

De Vries & Eyck heeft ervaring met het opstellen van een samenhangend (jeugd)beleid, waarbij de samenwerking met betrokken partijen voorop staat.