Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wmo heeft als doelstelling dat iedereen maatschappelijk meedoet. Speciale aandacht is er voor zogenaamde risicogroepen, zoals ouderen, mensen met beperkingen, mantelzorgers en mensen met een grotere afstand tot (betaald en onbetaald) werk.

Participatie is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de burger zelf. De overheid doet een beroep op de zelfredzaamheid van mensen en de inzet voor elkaar. Daarbij creëren gemeenten de voorwaarden voor deelname, maar zien zich ook geconfronteerd met een uitbreiding van taken en met bezuinigingen.

Om van de Wmo een succes te maken, worden gemeenten en instellingen opgeroepen verbeteringen door te voeren, gericht op de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk. De acht bakens van het programma Welzijn Nieuwe Stijl geven de richting aan voor de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector.

De Vries & Eyck ondersteunt

  • gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van het Wmo-beleid, het programma Welzijn Nieuwe Stijl en het opstellen van een maatschappelijke agenda
  • welzijnsinstellingen bij het uitwerken van de acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en hun aanbod af te stemmen op de vraag van gemeente en burger